เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้ายหน้าที่การงาน

 

เมื่อนายจ้างมีคำสั่งโยกย้ายงานโดยชอบและเป็นธรรมแก่ลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ลูกจ้างจะอ้างความต้องการและความจำเป็นของลูกจ้างมาลบล้างคำสั่งของนายจ้างไม่ได้  เช่น จะอ้างว่างานหนักกว่าเดิม สวัสดิการน้อยกว่าเดิม ไม่สะดวกในการเดินทาง ศักดิ์ศรีด้อยกว่าเดิม ไม่ถนัดงานใหม่ ไม่ชอบงานใหม่ เป็นต้น 

 

 ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายจะเป็นอย่างไร? 

 1. หากการฝ่าฝืนนั้นทำให้นาย้างได้รับความเสียหาย ถือว่าเป็นการฝ่ายฝืนคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายของนายจ้างในกรณีร้ายแรง นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 2.หากการฝ่าฝืนนั้นทำให้นายจ้างเสียหายไม่มาก ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ ถ้าครบกำหนด 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถ้าไม่คบ 3 วัน นายจ้างสามารถตักเตือนเป็นหนังสือได้ 

 

กรณีห้ามโยกย้ายมีลูกจ้างมี 2 กรณี 

1. การห้ามย้ายลูกจ้างตามกฏหมาย 

    1.1 ห้ามย้ายในระหว่างการเจรจาตกลง 

 

 หลักเกณฑ์ 

 1) ช่วงระหว่างการเจรา การไกล่เกลี่ย หรือชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

 2) ห้ามเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้าย ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 

   1.2 การโยกย้ายกรรมการลูกจ้างอันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง

 

2 การห้ามย้ายลูกจ้างตามข้อตกลง 

   คือกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างทำสัญญา หรือข้อตกลงกับลูกจ้างผูกพันว่าจะจ้างลูกจ้างในตำแหน่งใดตลอดไปโดยไม่โยกย้าย

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

 เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่3

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 2

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

เงินค้ำประกันการทำงาน ตอนที่ 1

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

ความเห็นของผู้ชม