เมนูหลัก  มุมกฏหมายแรงงานใหม่  รวมกฏหมายแรงงาน กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้บริการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6629/2541

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6629/2541

ส่วนแบ่งกำไรคำนวนจากกำไรสุทธิ เดิมไม่มีการทำหลักฐานต่อมามีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ ถือว่าหลักฐานที่มีผลทางกฏหมายไหม....

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5200/2543

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5200/2543

เงินบำเหน็จกับค่าชดเชย เหมือนหรือแตกต่างกัน...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2544

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2544

ค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับผู้บริหาร นายจ้างจ่ายเป็นประจำจำนวนแน่นอนโดยไม่ต้องนำใบเสร็จค่าน้ำมันมาเบิก ค่าน้ำมันรถยนต์ถือเป็น.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1128/2544

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1128/2544

ข้อบังคับการทำงานใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฏหมายหรือไม่...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4573 - 5228/2544

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4573 - 5228/2544

เงินโบนัส ถือเป็นเงินค่าจ้างตามกฏหมายหรือไม่...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5586/2539

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5586/2539

ลูกจ้างทดลองงานใช้สิทธิร้องว่านายจ้างกระทำอันไม่เป็นธรรมได้หรือไม่่...