สวัสดิการที่จอดรถ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

หากบริษัทฯจัดหาที่จอดรถให้พนักงาน โดยไม่ได้มีระบุในสัญญาใดๆ แต่เป็นระบบใครมาก่อนได้ก่อนจนกว่าจะหมดโควต้า โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวันหนึ่ง บริษัทฯจะยกเลิกสิทธิ แล้วตั้งกติกาใหม่โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับเฉพาะบางตำแหน่ง ผู้ที่ได้สิทธิเดิมสามารถเรียกร้องการชดเชยใดๆได้หรือไม่

กรณีตามคำถามของคุณทนายตอบดังนี้ครับ 


สวัสดิการดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องแต่เป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากนายจ้างกำหนดให้แก่ลูกจ้างที่มีรถยนต์ถึงจะได้รับสิทธิเป็นค่าเช่าที่จอดรถ หากนายจ้างจะยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการดังกล่าวใหม่โดยกำหนดให้ตามตำแหน่งก็สามารถทำได้ ซึ่งจะมีลูกจ้างจำนวนหนึ่งที่เสียสิทธิประโยชน์ไปจำนวนหนึ่ง ลูกจ้างที่เสียเสทิธิสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเอาสวัสดิการค่าเช่าที่จอดรถจากนายจ้างได้


 ทนายป๊อด    7/4/2016 1:54:34 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน