การย้ายสำนักงาน

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

กรณีบริษัทย้ายสำนักงานโดยได้ปิดประกาศแจ้งล่วงหน้าแล้ว การจะแจ้งความจำนงค์ไม่ประสงค์ย้ายตามไปทำงานที่ใหม่ภายใน 30วันเพื่อรับค่ าชดเชย ตามกฏหมายจะนับตั้งแต่วันที่ติดประกาศหรือวันที่บริษัทย้ายจริงค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

กรณีตามคำถามของคุณเขมมิกาทนายขอตอบคำถามดังนี้ 


ตอบ : กำหนดระยะเวลากฏหมายได้กำหนดไว้ในมาตรา 120 ดังนี้

“มาตรา 120 นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่า ลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใดในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรค 1ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์ไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 สิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยหากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการ ในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรค 1 และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรค 2 หรือค่าชดเชยพิเศษตามวรรค 3 ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรค 3 ให้นายจ้างยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ” คุณดูที่ทนายขีดเส้นใต้ไว้ครับนั้นคือคำตอบคำถามของคุณครับ


 


 ทนายป๊อด    3/4/2020 2:47:57 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน