พนักงานใช้สิทธิลาพักร้อนหมดตั้งแต่ครึ่งปีแรก ได้หรือไม่

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิลาพักร้อน ดังนี้ค่ะ


พนักงานมีสิทธิลาพักร้อนได้ปีละ 10 วัน (3 ปีแรก) โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ผ่านโปร ประเด็นคือบริษัทจะให้พนักงานส่งแผนการลาพักร้อนในครึ่งปีแรกเพื่อให้หัวหน้างานพิจารณาโดยรวม ซึ่งมีพนักงานคนหนึ่งมีแผนขออนุมัติเพื่อใช้สิทธิลาพักร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน จำนวน 10 วัน ดิฉันอยากทราบว่า


1. พนักงานมีสิทธิลา 10 วัน ตั้งแต่ต้นปีแรก หรือบางกรณี สามารถใช้สิทธิลา 10 ตั้งแต่เดือนมกราคมได้เลยหรือไม่


2. หากพนักงานคนนี้ลาออกสิ้นเดือนมิถุนายน บริษัทสามารถหักเงินสำหรับการใช้วันลาพักร้อนเกินสิทธิ ได้หรือไม่ ( หักเงิน 5 วัน)


คำตัดสินศาลฎีกาหมายเลข (ฎ.8324/2544)  “....ในกรณีที่ลูกจ้างลาออก ลูกจ้างจะมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่ที่ลาออกนั้น  และปีก่อน รวมทั้งจะได้ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือไม่เพียงใด ต้องเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 30 และมาตรา 56 ในปี 2543 ที่ลูกจ้างลาออก นายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้าง 13 วัน และก่อนที่ลูกจ้างจะลาออกในเดือนมีนาคม 2543 นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี 8 วัน การหยุดพักผ่อนประจำปีดังกล่าวเป็นการหยุดตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันโดยสุจริต เมื่อลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีตามสิทธิและวันที่ตกลงกับนายจ้างไปก่อนลาออก นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเต็ม 8 วันให้แก่ลูกจ้าง....”


 -    5/22/2019 11:13:54 AM  


กรณีตามคำถามของคุณPrapha ทนายขอตอบดังนี้ครับ 


1.การลาหยุดพักผ่อนประจำปีหากพนักงานทำงานขึ้นรอบการทำงานปีที่สองพนักงานได้รับสิทธิลาจำนวน 10 วันตั้งแต่เดือนมกราคมครับ แต่การใช้สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีนายจ้างจะมีระเบียบกำหนดเรื่องการใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีไว้แตกต่ากันไป เช่น ลาได้ไม่เกินสองวันหรือสามต่อครั้ง เป็นต้น


2.ถ้าหากลาเกินที่ควรจะต้องคืนสิทธิให้แก่นายจ้างครับ  


 ทนายป๊อด    5/2/2017 2:08:17 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน