ค่าทักษะ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ค่าทักษะ ถูกแยกออกจากค่าแรงรายวัน


ค่าทักษะ จะได้ก็ต่อเมื่อพนง.มาทำงาน


ค่าทักษะ ในวันที่มาทำวันอา.หรือวันหยุด จะได้เท่าเดิม แต่ได้ค่าแรง x2


ค่าทักษะ ไม่นำมาคิดในการทำงานล่วงเวลา


คำถามคือ....ในเมื่อพนง.ทำงานล่วงเวลาเพิ่ม พนง.ควรที่จะได้ค่าทักษะหรือไม่ (เพราะพนง.ทำงานในเวลาที่เพิ่มขึ้น และได้ผลิตอีกด้วย)

กรณีตามคำถามทนายขอตอบดังต่อไปนี้ครับ 
ตอบ : ค่าทักษะคือค่าจ้างหรือไม่?  ทนายขอแยกตอบเป็น ๒ กรณีดังนี้ครับ 


๑: กรณีถือเป็นเงินค่าจ้าง นั่นหมายความว่า เงินค่าทักษะเป็นเงินค่าตอบแทนในการทำงานในเวลาทำงานปกติ ทนายแนะนำให้คุณกลับไปดูระเบียบเงื่อนไขในการที่นายจ้างจะจ่ายเงินค่าทักษะให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ถ้านายจ้างไม่มีระเบียบและเงื่อนไขในการให้เงินค่าทักษะอาจมีความว่าเป็นเงินค่าจ้าง ต้องนำมารวมกับค่าจ้างแล้วคำนวนเงินค่าล่วงเวลา หรือเงินอื่นๆ ตามสิทธิที่กฏหมายกำหนดไว้


๒.กรณีไม่ถือเป็นเงินค่าจ้าง กรณีที่นายจ้างกำหนดระเบียบฯการจ่ายเงินทักษะให้แก่ลูกจ้าง ไว้ เช่น จะจ่ายให้เฉพาะวันที่มาทำงานเท่านั้น วันลากิจลาป่วย ลาพักร้อน วันขาดงาน วันที่มาทำงานสาย จะนายจ้างจะมีการประเมิณผลการทำงานและจัดให้มีการทดสอบในหน้าที่การทำงาน  หากประเมินผลหรือทดสอบไม่ผ่านจะไม่ได้รับเงินค่าทักษะ และจะไม่จ่ายหากลูกจ้างกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานฯ แล้วได้รับการลงโทษทางวินัยฐานใดฐานหนึ่ง เป็นต้น หากมีเงื่อนไขการจ่ายอะไรทำนองที่กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าค่าทักษะเป็นเงินค่าจ้างจึงไม่ต้องนำมาเป็นฐานรวมกับค่าจ้างเพื่อคำนวนเงินค่าล่วงเวลาหรือเงินอื่นตามสิทธิที่กฏหมายกำหนดไว้


 


 ทนายป๊อด    9/25/2019 1:43:47 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน